Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Kamenica
Adresa školyKamenica 645
Telefón051/4573123
E-mailzskamenica@gmail.com
WWW stránkazskamenica.edupage.org
ZriaďovateľObec Kamenica

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Halčišák Martin051/45731230918657042zskamenica@gmail.com
ZR pre MŠNemergutová Gabriela051/4573118 zskamenica@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Gladiš Stanislav 
pedagogickí zamestnanciAndraščíková Magdaléna 
 Mgr. Gladiš Stanislav 
ostatní zamestnanciVandžurová Mária 
zástupcovia rodičovCisková Lenka 
 Čubová Mária 
 Mgr. Majná Mária 
 Molnárová Lýdia 
zástupca zriaďovateľaGladiš Milan 
 MUDr. Urdová Andrea 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1. - 4. roč.Mgr. Kucháriková Antónia1. - 4. ročník 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 79

Počet tried: 4

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.Spolu
počet tried11114
počet žiakov1621241879
z toho ŠVVP00000
z toho v ŠKD7812633

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2016: súčet 17/ počet dievčat 9

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2016: súčet 15/ počet dievčat 9

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 1/ počet dievčat 0

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJHUVIFVINFMATPVCPDAPVOSJLSPRTSVTEVVLAVYV
I.11  1  1111  1
II.1,261 11,42  1,321,5811  1
III.1,7811 1,48 1,78 1,481 11,351
IV.1,2411 1,2411,41 1,351 11,411

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.161501
II.211902
III.242301
IV.181701

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.1664342,8764342,8700,00
II.21115160,58115160,5800,00
III.24108947,35108947,3500,00
IV.1864537,9464537,9400,00

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.Spolu
Počet tried v ročníku11114
ŠkVP Kľúč k životu  112
iŠkVP Kľúč k životu11  2

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Prvého ročníka1160
Bežných tried3630
Spolu4790

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP7161
Znížený úväzok1010
ZPS0000
Na dohodu0100

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov066
vychovávateľov011
    
spolu077

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.atestácia40
2.atestácia40
štúdium školského manažmentu00
špecializačné inovačné štúdium10
špecializačné kvalifikačné20
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické00
funkčné aktualizačné10
rigorózna skúška10

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

DátumNázov súťažeškol. kolo / obvod.kolookr. kolo
11.11.2016iBobor  
14.3.2017Pytagriáda P3, P4T. Izvorská P3, S. Šomjaková P4 
20.3.2017Matematický klokanT. Izvorská 
29.3.2017Kde bolo, tam bolo  
 Turnaj vo vybíjanej  
21.4.2017Slávik SlovenskaB. Daráková 
3.5.2017Slávik Slovenska B. Daráková - Cena poroty
26.5.2017Zdravotnícka súťaž6. miesto 
 Nakresli svoju obec - ŠKDS. Krivoš, M. Bartová 
13.6.2017Regionálna florbalová liga4. miesto 

Aktivity a prezentácia na verejnosti

5.9.2016Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017
9.9.2016Imatrikulácia v ŠKD
14.9.2016Didaktické hry v prírode
21.10.2016Deň jablka
24.10.2016Čítame spolu
26.10.2016Mesiac úcty k starším
6.12.2016Mikuláš
14.12.2016Turisti v Košiciach
21.12.2016Vianočný program
28.1.2017Turisti v ľadovom kráľovstve
24.2.2017Karneval
15.3.2017Múzeum na kolesách
4.4.2017Zápis do školy
12.4.2017Šípková Ruženka (Divadielko Gašparko)
1.5.2017 - 5.5.2017Škola v prírode (Tatry)
9.5.2017 - 12.5.2017Základný plavecký výcvik žiakov 3. a 4. ročníka
21.5.2017Deň matiek - kultúrny program
1.6.2017Deň detí (filmové predstavenie)
16.6.2017O Červenej čiapočke (Divadielko Gašparko)
22.6.2017Celodenný školský výlet (Bojnice)
28.6.2017Druháci v Košiciach
30.6.2017Záver školského roka

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

V školskom roku 2016/2017 bola škola zapojená do týchto projektov:

- Na základe výzvy Ministerstva školstva SR sme sa zapojili do projektu "Modernizácia vzdelávanie na základných školách".

- Recykluj a vyhraj - Pomôž svojej škole (SABI)

- Národný projekt Kariérový a profesijný rast pedagogických zamestnancov

- Národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva”

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 12.3.2008 - 14.3.2008

Druh inšpekcie: komplexná

Kvalita priebehu výchovno-vzdelávaxcieho procesu a jeho výsledkov bola kontrolovaná na 11 vyučovacích hodinách.

Celkové podmienky výchovy a vzdelávania sú na veľmi dobrej úrovni.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Modernizácia kabinetu didaktickej techniky a doplnenie fondu školských knižníc

Doplnenie sektorového nábytku do interiéru školy

Doplnenie interiérového vybavenia školy

Maľovanie priestorov školy, triedy, chodba, jedáleň, WC

Úprava chodníka a oplotenia školy

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

203 789,00 €

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

0,00 €

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

2 294,00 €

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

705,00 €

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

Škola v prírode - 2 400,00 €

Príspevok na učebnice - 70,00 €

Hmotná núdza (školské potreby) - 83,00 €

Sociálne znevýhodnené prostredie - 145,00 €

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

- v oblasti riadiacej činnosti dodržiavať všetky zákony,smernice a nariadenia

- v pracovnej oblasti oboznamovať zamestnancov s prislušnými organizačnými predpismi,pracovnoprávnymi predpismi,s predpismi o BOZP, udržiavať vysokú odbornosť pedagogického zboru,vytvoriť efektívne motivačné prostredie

- v oblasti kontroly a hodnotenia pravidelne kontrolovať prácu učiteľov a ostatných zamestnancov,oceňovať a odmeňovať iniciatívu a pracovné úsilie zamestnancov

- v oblasti spolupráce so školskými a inými inštitúciami zabezpečovať kontakt s MŠ SR, s Odborom školstva Okresného úradu v Prešove, s MPC v Prešove,s Obecným úradom v Kamenici,s Farským úradom v Kamenici, začleniť žiakov a rodičov do organizačnej štruktúry školy

- v oblasti osobnostného rozvoja sústavne zvyšovať svoju odbornú i riadiacu úroveň

- v ekonomickej oblasti zodpovedne hospodáriť so zverenými prostriedkami a podieľať sa na príprave rozpočtu školy

- v materiálno technickej oblasti modernizovať technické vybavenie školy,zapojiť sa do projektov za účelom získavania nových poznatkov a skúseností

- plniť povinnosti a využívať práva, ktoré má riaditeľ ZŠ k dispozícii

- realizovať spoluprácu s miestnou správou v oblasti kultúrnej,športovej a materiálno technickej

- modernizovať fond učebných pomôcok a didaktickej techniky

Cieľ na školský rok 2016/2017 sa nám podarilo splniť. Väčšiu pozornosť však aj nadalej treba venovať modernizácii výchovno-vzdelávacieho proceesu so zreteľom na využívanie IKT s cieľom implementovať moderné technológie do všetkých vyučovacích predmetov zvlášť cudzieho jazyka. Vo zvýšenej miere uplatňovať nové metódy , formy a prostriedky vo výchove zdravého životného štýlu a pozornosť sústrediť na rozvoj čitateľských zručností s cieľom zvýšiť čitateľskú gramotnosť na primárnom stupni vzdelávania.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: riadiaca oblasť, pracovná oblasť, oblasť hodnotenia, oblasť spolupráce so školskými a inými inštitúciami, oblasť osobnostného rozvoja, ekonomická oblasť, materiálno-technická oblasť.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: zvýšiť záujem u žiakov o literatúru primeranú veku, v súvislosti s tým podporovať u žiakov čítanie s porozumením. Väčšiu pozornosť je potrebné venovať prevencii nesprávnych návykov v oblasti životného štýlu, v oblasti pracovného prostredia.

Návrh opatrení: Sústavnú pozornosť je potrebné venovať výchove a vzdelávaniu žiakov mladšieho školského veku, zvlášť s dôrazom na osvojenie si správnych návykov, odborných zručností a špecifických vedomostí, ktoré sú potrebné na zvládnutie cieľov v primárnej edukácii.

Ďalej je potrebné pokračovať s vyučovaním cudzieho jazyka v súlade s platnou legislatívou v oblasti školstva.

Využívať dostupnú didaktickú a výpočtovú techniku s cieľom využiť získané vedomosti a zručnosti pri príprave na vyučovanie a budúci profesijný rast každého jedného žiaka.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Folklórno - tanečný7 Mgr. Antónia Kucháriková
Počítačový7 Mgr. Stanislav Gladiš
Športový19 PaedDr. Martin Halčišák
Turistický35 Mgr. Antónia Kucháriková
Zdravotnícky19 Mgr. Terézia Prevužňáková

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi bola veľmi dobrá, zameraná na pomoc pri realizovaní výchovno-vzdelávacích úloh.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s verejnosťou sa realizuje:

v oblasti športovej - pomoc stolnotenisovému klubu, pomoc futbalovému klubu,

v oblasti kultúrnej - príprava kultúrnych programov pre širokú verejnosť, príprava školského plesu, spolupráca pri kultúrnych podujatiach v obci.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Martin Halčišák

V Kamenici, 13. októbra 2017

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 13.10.2017

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Kamenici v súlade so zákonom č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 24 ods. 5 písm. d) berie na vedomie dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky za školský rok 2016/2017.

V Kamenici 13.10.2017

Predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ Kamenica: Mgr. Stanislav Gladiš

Schválenie zriaďovateľom školy

.

.

.

.

.

.

.

.

. . . . . . . . . MŠ pri ZŠ s MŠ Kamenica . . . . . . . . .

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2016/2017

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školy

Základná škola s materskou školou Kamenica

Adresa školy

Kamenica 645

Telefón

051/4573118

E-mail

zskamenica@gmail.com

WWW stránka

zskamenica.edupage.org

Zriaďovateľ

Obec Kamenica

Vedúci zamestnanci školy

 

Priezvisko, meno

Telefón

Služ. mobil

e-mail

Riaditeľ

PaedDr. Halčišák Martin

051/4573123

 

zskamenica@gmail.com

ZR pre MŠ

Nemergutová Gabriela

051/4573118

 

zskamenica@gmail.com

Rada školy

 

Titl., priezvisko, meno

Kontakt

predseda

Mgr. Gladiš Stanislav

 

pedagogickí zamestnanci

Mgr. Gladiš Stanislav

 

 

Andraščíková Magdaléna

 

ostatní zamestnanci

Vandžurová Mária

 

zástupcovia rodičov

Cisková       Lenka

 

 

Molnárová   Lýdia

 

 

Mgr. Majná  Mária

 

 

Čubová        Mária

 

zástupca zriaďovateľa

Gladiš Milan

 

 

MUDr. Urdová  Andrea

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte detí MŠ

Počet detí školy: 42

Počet tried: 2

Triedy

1.

2.

 

 

Spolu

počet tried

1

1

 

 

2

počet detí

21

21

 

 

42

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných detí do MŠ

Zapísané deti do MŠ

Počet zapísaných detí na predprimárne vzdelávanie  k 30.6.2016: súčet 43

Neprijaté deti : 0

Skutočný stav prijatých detí  k 30.6.2015: 42 / počet dievčat 19

 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1

 

Zamestnanci

Pracovný pomer

Počet pedag. prac.

Počet nepedag. prac.

Počet úväzkov pedag. prac.

Počet úväzkov nepedag. prac.

TPP

4

1

4

1

DPP

0

0

0

0

Znížený úväzok

0

0

0

0

ZPS

0

0

0

0

Na dohodu

0

0

0

0

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

počet

nekvalifikovaných

kvalifikovaných

spolu

učiteľov

0

4

4

vychovávateľov

0

0

0

asistentov učiteľa

0

0

0

 Učiteľov s 1 atestáciou  

2

2

spolu

0

4

4

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

V súlade s §5 ods.2 písm.h) zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú pedagogickí zamestnanci povinní neustále sa vzdelávať, udržiavať a rozvíjať profesionálne pedagogické kompetencie.

Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (uvádzať za školský rok 2016/2017)

V tomto šk.roku sa pedagógovia  neabsolvovali kontinuálne vzdelávanie.

Druh vzdelávania

 

Názov vzdelávania

Počet vzdel.

Vzdel. začalo

Vzdel. pokračuje

Vzdel.

ukončené

 

Akualizačné

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inovačné

 

 

 

 

 

Špecializačné

 

 

 

 

 

Funkčné

 

 

 

 

 

Kvalifikačné

 

 

 

 

 

Funkčné inovačné

 

 

 

 

 

 

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží

Názov súťaže

Počet detí

 

okr. kolo

kraj. kolo

národ. kolo

medzinár. kolo

 Meduška    Lipany

  1

aktívna účasť

 

 

 

 

  Slávik    Lipany

  1

aktívna účasť

 

 

 

 

Viacboj všestrannosti  Lipany

  4

 aktívna účasť

 

 

 

 

 

Údaje o aktivitách  a prezentácii na verejnosti

   Spolu s deťmi sme sa snažili o čo najlepšiu prezentáciu a propagáciu školy na verejnosti. Cieľom týchto aktivít bolo zverejniť dosiahnuté výsledky výchovy a vzdelávania rodičom i širšej verejnosti.

05.09.2016

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017

16.09.2016

Bábkové divadlo Gašparko „Maťko a Kubko“

14.10.2016

 „Jesenná slávnosť“ Tvorivé dielne plodov jesene - výstava

20.10.2016

„Svetový deň chôdze“ – Vychádzka do prírody

26.10.2016

„Veselý vetrík a šarkany“ - šarkaniáda

27.10.2016

„Babička a dedko poďte medzi nás“ besiedka so starými rodičmi

04.11.2016

Deň MŠ na Slovensku

10.11.2016

Turistická vychádzka do okolitej prírody

01.12.2016

„Snehuliak a snehulienka“ stavanie  snehuliakov na šk. dvore

06.12.2016

Mikuláš čo pre nás máš?  V našej MŠ

20.12.2016

„Tešíme sa na Vianoce“ vianočná akadémia

10.01.2017

Zimná olympiáda

12.01.2017

Bábkové divadlo Gašparko „Živý darček“

27.01.2017

Zimné hry so snehom  - sánkovačka

29.01.2017

Tvorivé dielne „Pomôžme vtáčikom“ zhotovenie búdok

24.02.2017

Fašiangové šantenie v maskách

28.02.2017

Sláviček – školské kolo

14.03.2017

Návšteva knižnice

08.03.2017

„Slávik našej škôlky“ – školské kolo

17.03.2017

„Mám básničku na jazýčku“ – školské kolo literárnej aktivity

22.03.2017

Medzinárodný deň vody

05.04.2017

„Meduška“ regionálna  prehliadka recitácie poézie a prózy v Lipanoch

04.04.2017

Hravý zápis detí do prvého ročníka ZŠ

07.04.2017

 „Svetový deň zdravia“ - turistická vychádzka

12.04.2017

Bábkové divadlo „Šípková Rúženka“

19.04.2017--21.04.2017

EKO DNI – JAR – DEŇ

20.04.2017

„Sláviček“ regionálna  prehliadka  spevu ľudových piesni v Lipanoch

21.05.2017

Deň matiek

24.05.2017

Okresná športová súťaž „Viacboj“ v Lipanoch 17 ročník

26.05.2017

Divadielko „AJ NET klame“

01.06.2017

Deň  detí – škôlkárske vilomeniny

02.06.2017

Školský výlet  ZOO Kavečany

16.06.2017

Divadielko „Červená čiapočka“

29.06.2017

Noc škriatkov – rozlúčka s predškolákmi

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

V školskom roku 2016/2017 bola škola zapojená do týchto projektov:

- Pomôž svojej škole (SABI)

- Plníme úlohy projektu : „Zdravý úsmev“ /zdravá výživa – zubný kaz/

- DIGI – škola  / digitálne technológie /

- AMV – Aktivizujúce metódy výchovy

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 20.4.2009 - 22.4.2009

Druh inšpekcie:

Stav a úroveň výchovno-vzdelávacej činnosti a učenia sa detí v materskej škole

 

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

   Materská  škola k svojej činnosti využíva typizovanú  dvojpodlažnú budovu zloženú z dvoch pavilónoch, z toho jeden je hospodársky .Materská škola je priestranná, miestnosti sú veľké , presvetlené,  účelovo využité  pre prácu s deťmi. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v priestoroch s pomerne dostatočným množstvom moderných učebných pomôcok a hračiek, ktoré sa snažíme pravidelne dopĺňať. Triedy ako výchovné prostredie  sú vkusne a účelovo zariadené variabilným nábytkom, ktorý sa priebežne obnovuje. Sú rozdelené na hrové kútiky a voľný priestor pre spoločné pohybové aktivity a pohybové hry.   Súčasťou materskej školy je aj  školský dvor s rozsiahlou zatrávnenou plochou na ktorej sa nachádza 1 pieskovisko, hojdačky, domček so šmýkačkou a drevený altánok. V letnom období sme realizovali zastrešenie pieskoviska, ktoré slúži nielen ako ochrana pred dažďom, ale je aj tienidlom pred horúcim slnkom počas hier.  Areál materskej školy je vždy upravený, pravidelne sa kosí. V nasledujúcom období máme ďalšie plány, ako školský dvor ešte vylepšiť.

V MŠ sú pravidelne vykonávané a evidované jednotlivé revízie podľa predpisov /hasiacich prístrojov, elektrických zariadení , prístrojov a plynu/.

Dvor  MŠ si upravujeme svojpomocne, ale pri rozsiahlejších prácach nám pomáha aj Obecný úrad za čo sa chceme poďakovať. Opravy týkajúce sa interiéru si vykonávame svojpomocne, pri náročnejších opravách kontaktujeme odborníkov.

Po materiálnej stránke sme vybavený natoľko, nakoľko nám stačia finančné prostriedky.                                  

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Rozpočet : Mzdy a platy, Poistné náklady, Tovary a služby

    -   

2. Dotácie zo štátneho rozpočtu na predškolákov

    2 875  - 

3. Finančné prostriedky prijaté od rodičov školné

     1 447,52  

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,    právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

         504.- 

5. Hmotná núdza

       0.-   

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

 

Plnenie stanoveného cieľa

   V školskom roku 2016/2017 sme pracovali v zmysle inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu a tým aj Školského vzdelávacieho programu ktorý bol prejednaný  na pedagogickej rade  a rade školy. Vo výchovno - vzdelávacom procese sme sa zamerali na plnenie týchto cieľov výchovy a vzdelávania:

- jednou z nových požiadaviek na vzdelávaní detí predškolského veku je dopĺňať rodinnú výchovu a v úzkej väzbe na ňu, pomáhať  zaistiť dieťaťu prostredie s dostatkom mnohostranných a primeraných podnetov k jeho aktívnemu rozvoju a učeniu sa,

- z uvedených dôvodov je zameranie našej školy výrazne orientované na spoluprácu s rodinou a tým sa môžu včas odhaliť signály, ktoré  naznačujú problémy v správaní detí,

- preventívne pôsobíme proti agresívnemu správaniu detí a to v úzkej  spolupráci s rodičmi – individuálnymi stretnutiami počas vyhlásených konzultačných hodín ale aj podľa aktuálnosti,

- v hierarchii cieľov považujeme za najdôležitejší rozvoj dieťaťa po stránke emocionálnej, morálnej a spoločenskej,

- stimulovať rozvoj zručnosti, využívať problémové úlohy, aktivizujúce formy a metódy práce, zážitkové učenie, vytvárať priestor na hodnotenie a sebahodnotenie,

- zvýšenú pozornosť venovať prvotnej diagnostike detí,

- zvýšenú pozornosť venovať rozvoju fonetických a komunikačných zručností detí, spolupracovať s logopedičkou a snažiť sa tak predchádzať školskej neúspešnosti,

- utvárať pozitívne postoje detí k zdraviu a zdraviu iných, zvýšenou pohybovou                            aktivitou, predchádzať obezite detí a viesť deti k zdravému životnému štýlu,

- prostredníctvom zážitkového učenia viesť deti k rozvíjaniu poznávacích procesov, zriaďovať učenie pokusom a zvýšiť  úroveň a schopnosti detí v environmentálnej výchove.

 

 

Úroveň výchovy a vzdelávania v materskej škole

 

Výchovno-vzdelávacie výsledky

   Na prvej pedagogickej porade v šk. roku 2016/2017  sa pedagogickí zamestnanci dohodli na príprave a postupnom prechode na plánovanie podľa inovovaného štátneho a tým aj školského vzdelávacieho programu . Podarilo sa nám v priebehu roka dobre zorientovať v novej terminológii.

Vzdelávacie oblasti

Jazyk a komunikácia

   Pozitívna atmosféra vyvoláva v deťoch potrebu komunikovať, vyjadrovať svoje zážitky a skúsenosti. Tieto skúsenosti sprostredkúva učiteľka, ktorá využíva rôznorodosť žánrov a textov.

V inovovanom štátnom vzdelávacom programe sa táto vzdelávacia oblasť delí na dve časti : hovorenú a písanú reč.

Hovorená reč   sa rozvíja najčastejšie rozhovormi, interpretovaním vlastných myšlienok aj prostriedkami pohybu alebo umenia, komentárom ilustrácie a obrázku alebo metódou maľovaného čítania.

Písaná reč   inovatívny termín, ktorý sme postupne zaraďovali a pozorovali reakcie detí. Chceli sme vzbudiť u detí záujem o písaný  text návštevou knižnice, deti spoznávali aj  písanú kultúru a knižné konvencie. predpokladom kultúrnej gramotnosti je pochopenie vzdelávacej funkcie písanej reči a utváranie čitateľských návykov.

Závery a opatrenia

·         včas diagnostikovať  poruchu reči a využívať spoluprácu s logopédom

·         dôraz klásť na písanú reč a jej charakteristiky

·         utvárať čitateľské návyky detí a predstavy o podstate a povahe vzdelávania

Matematika a práca s informáciami

   Matematické kompetencie sú nevyhnutné pre vzdelávanie sa na vyšších vzdelávacích stupňoch. Pre túto oblasť je charakteristické rozvíjanie logického myslenia, chápania čísel a jednoduchých operácii. Deti prejavujú veku primeraný záujem o matematické operácie, veľký záujem prejavili staršie ako aj mladšie deti prácu s digitálnou hračkou „ Bee-Bot“. U niektorých deti  sme zaznamenali rezervy v oblasti logického myslenia.

 

Závery a opatrenia

·         odporúčame zamerať pozornosť na prácu s geometrickými  tvarmi a útvarmi

·         zadávať problémové úlohy tak, aby sa deti cvičili v rôznych spôsoboch riešenia a zdôvodňovania postupov

·         zaraďovať aktivity spojené s bádaním a objavovaním a spájať nové poznania s pozitívnou emóciou

Človek a príroda

   Hlavným cieľom tejto oblasti je rozvoj prírodovednej gramotnosti . Od osobnosti učiteľky záleží, aké podnety pripraví pre deti, aby získali čo najviac skúsenosti s reálnymi predmetmi, javmi a situáciami. Zvedavosť prejavili pri činnosti s lupou, mikroskopom, obsahom rôznorodých kníh, máp i spoločenských hier. Veľkým zážitkom pre deti bol školský výlet v ZOO Kavečany, kde deti priamo spoznávali rozdiel medzi živou ale aj neživou prírodou.  Deti veľmi radi v tejto oblasti experimentovali, pozorovali, bádali, skúmali, predpokladali a overovali si rôzne prírodovedné a fyzikálne zákonitosti v pokusoch a tvorivých aktivitách v triede a na školskom dvore.

Závery a opatrenia

·         pri realizácii rôznych činností byť pre deti vzorom zvedavej a bádavej osoby

·         rozširovať zmysluplné poznávania detí, reagovať na ich podnety, prijímať názory a informácie z iných zdrojov

Človek a spoločnosť

   Cieľom vzdelávacej oblasti je viesť dieťa k základnej orientácii v blízkom spoločenskom prostredí – v jeho časových, priestorových, sociálnych, medziľudských vzťahoch.  Prosociálna úroveň detí závisí od prístupu dospelých k dieťaťu.

Učiteľky sprístupňovali poznatky deťom zrozumiteľným spôsobom, nadväzovali s nimi bezprostredný, partnerský kontakt. Využívali aktuálne situačné, hrové a vzdelávacie aktivity na stimulovanie verbálneho prejavu detí. Deti majú vždy priestor pre vyjadrenie svojich vlastných pocitov.

Závery a opatrenia

·         nacvičovať prejavy spolucítenia – empatie s inými, vedieť prijímať ostatných v ich inakosti

·         zamerať pozornosť na postavenie jednotlivca v skupine, nácvik schopnosti deliť sa, darovať, pomôcť

·         posilniť schopnosť spolupráce medzi deťmi

 

Človek a svet práce

   Cieľom je rozvíjať základné zručností dieťaťa, zvládať úkony bežného dňa a zručnosti pri používaní nástrojov potrebných v bežnom živote.

V priebehu roka sa deti zaujímali najmä o nevšedné remeslá, povolania ako včelár, bylinkár, archeológ, pekár, hasič, potápač a pod.

Závery a opatrenia

·         témy aktivít formulovať zrozumitelnejšie, na úrovni poznania a skúseností detí

·         vytvárať prostredie a materiálne vybavenie pre praktickú realizáciu rôznych pracovných zručností

Umenie a kultúra

Hudobná výchova

   Hlavným cieľom je rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky, ktoré deti mohli získať cez aktivity rytmických činnosti, vokálnych činností, inštrumentálnych činností, percepčných činností, hudobno-pohybových a hudobno-dramatických aktivít. Hudobná aktivita priaznivo ovplyvňuje osobnosť dieťaťa, preto sme v priebehu dňa, pri rôznych činnostiach deťom umožnili počúvať hudbu rozmanitého žánru. Keďže hudba podporuje aj rozvoj reči, veľa detí si prostredníctvom nej zlepšilo aj výslovnosť.

Výtvarná výchova

   Hlavným cieľom je, aby deti výtvarným vyjadrovaním uplatnili svoju fantáziu, rozvíjali si svoje schopnosti a získali základné zručnosti s výtvarným materiálom a rôznymi nástrojmi. Deti rady kreslia, strihajú, lepia a kombinujú viacero výtvarných techník, radi modelujú z modelovacej hmoty, spoznávajú kinetický piesok a stále pretrváva radosť z hier v pieskovisku.

Výtvarná výchova je aj odrazom psychického vývoja dieťaťa i jeho momentálnej dispozície, preto má potrebu zanechať hmatateľnú stopu a vyjadriť sa prostredníctvom tohto vyjadrovacieho prostriedku.

Závery a opatrenia

·         využívať hudbu a výtvarný prejav ako terapeutický účinok – pre psychickú vyrovnanosť a pohodu dieťaťa

·         zaraďovať častejšie počúvanie hudby a spev učiteľky

·         vytvárať podmienky pre kreatívne riešenie výtvarných a hudobných zadaní – sebavyjadrenie

 

Zdravie a pohyb

   Cez túto oblasť deti získavajú základné informácie súvisiace so zdravím. Prostredníctvom vhodných telesných cvičení si zdokonaľujú nové pohybové schopnosti a zručnosti. Pohyb a telesná zdatnosť sa rozvíja prostredníctvom pohybových aktivít, naše deti radi cvičia spontánne, ale sú aj radi vedené cez riadené činnosti. Ovládajú základné lokomočné pohyby, sú pohybovo zdatné pri cvičení s náčiním i na náradí. V našej materskej škole máme dostatok telovýchovných pomôcok, ktoré učiteľky využívali v triede , rozcvičovni aj vonku.

Zdravý životný štýl úzko súvisí aj so zdravým a správnym stravovaním. Tu vidíme iste rezervy.

Závery a opatrenia

·         na telovýchovné aktivity vo väčšej miere využívať školský dvor podľa sezóny a poveternostných podmienok

·         zaraďovať počas dňa viac telovýchovných aktivít

Oblasť riadiacej činnosti :

- rešpektovať a dodržiavať všetky zákony a nariadenia,

- umožniť pedagógom v rámci osobnostného rozvoja zvyšovať si svoju odbornú úroveň,

- stála spolupráca so všetkými inštitúciami : so ZŠ, Obecným úradom v Kamenici, s PPP v Sabinove, s Logopedickou poradňou v Lipanoch, s MPC v Prešove, so Školským úradom v Lipanoch a hlavne s rodičmi, ktorý sa podieľajú na vzájomnej výchovno-vzdelávacej činnosti detí ,

- plniť všetky povinnosti a využívať všetky práva, ktoré má zástupkyňa riad. pre MŠ  k dispozícii,

- kontrolovať prácu učiteľov a ostatných  zamestnancov, oceňovať  iniciatívu a pracovné úsilie zamestnancov,

- dopĺňať fond učebných a telovýchovných pomôcok, hračiek a didaktického materiálu,

- neustále dopĺňať školskú knižnicu aktuálnymi publikáciami, detskou a odbornou literatúrou.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

 

Úspechy a nedostatky

Silné stránky MŠ

- 100% kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov.

- Vysoká odbornosť a kreativita pedagogických zamestnancov.

- Vysoké pracovné nasadenie a entuziazmus pracovníkov

- Demokratický štýl riadenia.

- Pozitívna  sociálno - emocionálna klíma v škole.

- Využívanie inovatívnych výchovných prvkov.

- Záujem  pedagogických zamestnancov o ďalšie vzdelávanie.

- Kreativita a iniciatíva pedagogických zamestnancov.

- Dobrá spolupráca s rodičovskou verejnosťou  a inými inštitúciami.

- Orientácia na zdravý životný štýl.

 

Slabé stránky MŠ

- Niektoré  deti si ubližujú, sú podráždené, nedokážu sa prispôsobiť kolektívu.

-v gramatickej správnosti hovorených prejavov hlavne v mladšej vekovej skupine pretrváva zvýšený výskyt rečových porúch detí, z čoho vyplýva zvýšená propagácia logopedickej starostlivosti u rodičovskej verejnosti,

- kooperovať s rodinou a logopédom pri odstraňovaní nesprávnej výslovnosti.

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole

Psychohygienické podmienky

Naša škola spĺňa  psychohygienické podmienky pre výchovu a vzdelávanie detí v škole.

§ 2. ods. 2 b Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom a rodičom

 

Spolupráca školy s rodičmi

Už prvý kontakt s deťmi až po prechod do základnej  školy sprevádza úzke prepojenie oboch inštitúcii. Vzájomné spoznávanie sa realizuje cez výmenu informácií prostredníctvom prijímacích rozhovorov o vývine dieťaťa ale aj priebežne na rodičovských stretnutiach. Každý rodič môže kedykoľvek požiadať o individuálny rozhovor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Spojovacím článkom medzi rodinou a materskou školou je dieťa. Spoločne sa podieľajú na výchove i na celkovom osobnostnom rozvoji dieťaťa vo veku, kedy osvojené vedomosti či postoje vytvárajú východiskový základ pre ďalšie dotváranie osobnosti.  Vzťah rodiny a materskej školy by mal prerásť do dlhodobej spolupráce.

 Pedagógovia našej MŠ pravidelne pred rodičmi  prezentujú produkty ich spoločnej aktivity ako výstupy z výchovnej činnosti, realizujú pribežne i plánované konzultácie, rodičovské združenia, uskutočňujú spoločenské podujatia, besiedky, slávnosti, tvorivé dielne, kde môžu rodičia neformálne komunikovať nie len s učiteľkami MŠ, ale i s rodičmi iných detí.

Spoluprácu  medzi školou a rodinou môžem hodnotiť , že je  na veľmi dobrej úrovni.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca školy a verejnosti sa realizuje prípravou programov pre širokú verejnosť, ako aj kultúrnych podujatiach v obci.

Záver

Vypracovala: Gabriela  Nemergutová

V Kamenici, 13. októbra 2017

Správa prerokovaná na pedagogickej rade dňa:  13.10.2017

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Kamenici v súlade so zákonom č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 24 ods. 5 písm. d) berie na vedomie dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky za školský rok 2016/2017.

V Kamenici 13 .10.2017

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Kamenica
    Kamenica 645
  • 051/4573123

Fotogaléria