Navigácia

Info pre rodičov  Rozvrh týždennej činnosti v ŠKD ŠKD - Základná škola s materskou školou Kamenica Režim dňa v ŠKD

ŠKD

Info pre rodičov

ČINNOSŤ ŠKD

 

Činnosť ŠKD nadväzuje na výchovno- vzdelávaciu činnosť školy v čase mimo vyučovania pri zábave, odpočinku, rekreácii a  záujmovej činnosti

 prevádzka ŠKD: (pondelok - piatok) 11:40 – 16:00

Vážení rodičia, ďakujeme, že ste sa rozhodli zveriť svoje dieťa do nášho školského klubu a dovoľte aby sme Vás informovali o našej činnosti v školskom roku. Pre plynulý chod nášho školského klubu detí (ďalej len klub) Vás prosíme, aby ste venovali náležitú pozornosť nasledujúcim oznamom:

Pravidlá pobytu a organizácia práce v klube:

1. Do klubu sa zaraďujú žiaci len na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu o prijatie dieťaťa do ŠKD, ktorú si môžete vyzdvihnúť u vychovávateľky.

2. Odhlásenie dieťaťa z klubu sa uskutoční podaním písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa vedeniu školy. Žiadosť o odhlásenie dieťaťa zo školského klubu si môžete vyžiadať u vychovávateľky.

3. Prevádzka klubu je od 11:40 - 16:00 hod, ak chcete, aby vaše dieťa odchádzalo v inom čase, prosím napíšte na prihlášku čas odchodu z klubu.

4. Súčasne prosíme, napísať na prihlášku, akým spôsobom bude vaše dieťa odchádzať z klubu, sám / sama, alebo v sprievode niektorého z rodinných príslušníkov.

5. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo prijaté do klubu, je povinný mesačne uhradiť poplatok najneskôr do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca. Výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti klubu určí všeobecne záväzným nariadením obec. Poplatok sa uhrádza prevodom na účet školy IBAN SK 8802 0000 0000 19 6587 4956, bankovým prevodom, alebo šekovou poukážkou, ktorú dieťa dostane od vychovávateľky. Doklad alebo kópiu dokladu o zaplatení, je nutné priniesť vychovávateľke.

6.Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú žiakovi v klube určuje riaditeľ školy v zmysle aktuálneho VZN obce vydaním rozhodnutia.

Výška mesačného príspevku je 3 €/ mesiac na jedno dieťa.

Platí sa dva krát v školskom roku, a to v septembri za mesiace (september-december t.j. 4 x 3 € = 12 € ).

Následne v januári, za mesiace ( január- jún t.j. 6 x 3 € = 18 €).

7.Poplatok za klub detí je nemenný v prípade choroby alebo iného dôvodu neprítomnosti dieťaťa.

8. Príspevok sa neuhrádza za dieťa, ktorého zákonný zástupca je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi. (Zriaďovateľ alebo riaditeľ školy môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi).

 

                                                                                                               Vychovávateľka: Mgr. Kažová Judita 

 

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Kamenica
    Kamenica 645
  • 051/4573123

Fotogaléria