Navigácia

Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi

Základné identifikačné údaje

Názov školyZákladná škola s materskou školou Kamenica
Adresa školyKamenica 645
Telefón051/4573123
E-mailzskamenica@gmail.com
WWW stránkazskamenica.edupage.org
ZriaďovateľObec Kamenica

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľPaedDr. Halčišák Martin, PhD.051/45731230918657042zskamenica@gmail.com
ZR pre MŠNemergutová Gabriela051/4573118 zskamenica@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaMgr. Gladiš Stanislav 
pedagogickí zamestnanciAndraščíková Magdaléna 
 Mgr. Gladiš Stanislav 
ostatní zamestnanciVandžurová Mária 
zástupcovia rodičovCisková Lenka 
 Čubová Mária 
 Mgr. Majná Mária 
 Molnárová Lýdia 
zástupca zriaďovateľaGladiš Milan 
 MUDr. Urdová Andrea 

Poradné orgány školy

Názov MZ a PKVedúciZastúpenie predmetovPoznámka
MZ 1. - 4. roč.Mgr. Omastová Lucia1. - 4. ročník 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 78

Počet tried: 4

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.Spolu
počet tried11114
počet žiakov1816202478
z toho ŠVVP 1  1
z toho v ŠKD9751031

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy

Zapísaní žiaci ZŠ

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet 18/ počet dievčat 8

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet 18/ počet dievčat 8

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 0/ počet dievčat 0

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania

Klasifikácia tried

TriedaANJHUVIFVINFMATPVCPDAPVOSJLSPRTSVTEVVLAVYV
I.11  1  1111  1
II.1,071 11  1,131,411  1
III.1,391 11,4411,11 1,3911 1,171
IV.1,2611 1,6111,78 1,781 11,171

Prospech žiakov

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
I.181800
II.161501
III.201802
IV.242301

Dochádzka žiakov

TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
I.1850027,7850027,7800,00
II.1684756,4784756,4700,00
III.2086347,9486347,9400,00
IV.24158869,04158869,0400,00

§ 2. ods. 1 f Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov

Odbory a učebné plány

Učebný variant1.2.3.4.Spolu
Počet tried v ročníku11114
iŠkVP Kľúč k životu11114

Štruktúra tried

 Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
Prvého ročníka1180
Bežných tried3601
Spolu4780

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov školy

Zamestnanci

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
TPP7161
Znížený úväzok1010
ZPS0000
Na dohodu0100

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov066
vychovávateľov011
    
spolu077

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy

Vzdelávanie zamestnancov

Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
1.atestácia40
2.atestácia40
štúdium školského manažmentu00
špecializačné inovačné štúdium10
špecializačné kvalifikačné20
postgraduálne00
doplňujúce pedagogické00
vysokoškolské pedagogické00
vysokoškolské nepedagogické00
funkčné aktualizačné10
rigorózna skúška10
dizertačná skúška10

§ 2. ods. 1 i Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

Názov súťažePočet žiakovobv. kolookr. kolokraj. kolonárod. kolomedzinár. kolo
iBobor    účasť 
Mikulášsky turnaj vo vybíjanej účasť    
Zábavné všeličo (ŠKD)5účasť    
Šaliansky Maťko1     
Tanec v nás (ŠKD)      
Pytagoriáda2     
Matematický klokan      
Kde bolo, tam bolo62. miesto    
Slávik Slovenska 20181 účasť   
Zdravotnícka súťaž63. miesto    
Regionálna florbalová liga      

Aktivity a prezentácia na verejnosti

Vložiť text o prezentácii školy na verejnosti (napr. vydávanie školského časopisu, školské akadémie, športové a kultúrne akcie, poskytovanie služieb žiakom a rodičom a pod...)

4.9.2017Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018
29.9.2017Didaktické hry v prírode (Agrofarma Kamenica)
24.10.2017Mesiac úcty k starším
6.12.2017Mikuláš
19.12.2017Vianočný program
3.2.201814. školský ples
9.2.2018Karneval
22.2.2018Zlaté kuriatko (divadelné predstavenie)
28.3.2018Zálesák (Múzeum na kolesách)
4.4.2018Zápis do základnej školy
9.4.2018Výchovný koncert (sólistka Národného divadla v Brne)
23.4.2018 - 27.4.2018Škola v prírode (Rekreačné zariadenie Třinec v Žiarskej doline)
13.5.2018Deň matiek
1.6.2018Deň detí
4.6.2018 - 8.6.2018Základný plavecký výcvik (Spojená škola v Sabinove)
15.6.201810. ročník regionálnej výstavy oviec a kôz (Agrofarma Kamenica)
26.6.2018Celodenný školský výlet (Habakuky, Donovaly)
27.6.2018Rozlúčka štvrtákov so školou
28.6.2018Rozlúčkové popoludnie v ŠKD
29.6.2018Slávnostné ukončenie školského roka 2017/2018

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Projekty

V školskom roku 2017/2018 bola škola zapojená do týchto projektov:

- Na základe výzvy Ministerstva školstva SR sme sa zapojili do projektu "Modernizácia vzdelávanie na základných školách".

- Recykluj a vyhraj - Pomôž svojej škole (SABI)

- Národný projekt Kariérový a profesijný rast pedagogických zamestnancov

- Národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva”

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

Výsledky inšpekčnej činnosti

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 12.3.2008 - 14.3.2008

Druh inšpekcie: komplexná

Kvalita priebehu výchovno-vzdelávaxcieho procesu a jeho výsledkov bola kontrolovaná na 11 vyučovacích hodinách.

Celkové podmienky výchovy a vzdelávania sú na veľmi dobrej úrovni.

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Materiálno-technické podmienky

Modernizácia kabinetu didaktickej techniky a doplnenie fondu školských knižníc

Doplnenie sektorového nábytku do interiéru školy

Doplnenie interiérového vybavenia školy

Maľovanie priestorov školy, triedy, chodba, jedáleň, WC

Úprava chodníka a oplotenia školy

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

196 042,-€

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

0,-€

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

2 208,-€

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

700,-€

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

- presun z roku 2016: 4 200,-€

- škola v prírode: 2 517,-€

- príspevok na učebnice: 53,-€

- ŠJ-UPSVaR: 1 713,17,-€

- školné ŠKD: 909,-€

- réžia: 986,72,-€

- preplatky spolu: 1 109,07,-€

- dotácia ŠJ: 27 504,-€

- dotácia ŠKD: 14 580,-€

- hmotná núdza: 16,60,-€

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok, a vyhodnotenie jeho plnenia

Plnenie stanoveného cieľa

- v oblasti riadiacej činnosti dodržiavať všetky zákony,smernice a nariadenia

- v pracovnej oblasti oboznamovať zamestnancov s prislušnými organizačnými predpismi,pracovnoprávnymi predpismi,s predpismi o BOZP, udržiavať vysokú odbornosť pedagogického zboru,vytvoriť efektívne motivačné prostredie

- v oblasti kontroly a hodnotenia pravidelne kontrolovať prácu učiteľov a ostatných zamestnancov,oceňovať a odmeňovať iniciatívu a pracovné úsilie zamestnancov

- v oblasti spolupráce so školskými a inými inštitúciami zabezpečovať kontakt s MŠ SR, s Odborom školstva Okresného úradu v Prešove, s MPC v Prešove,s Obecným úradom v Kamenici,s Farským úradom v Kamenici, začleniť žiakov a rodičov do organizačnej štruktúry školy

- v oblasti osobnostného rozvoja sústavne zvyšovať svoju odbornú i riadiacu úroveň

- v ekonomickej oblasti zodpovedne hospodáriť so zverenými prostriedkami a podieľať sa na príprave rozpočtu školy

- v materiálno technickej oblasti modernizovať technické vybavenie školy,zapojiť sa do projektov za účelom získavania nových poznatkov a skúseností

- plniť povinnosti a využívať práva, ktoré má riaditeľ ZŠ k dispozícii

- realizovať spoluprácu s miestnou správou v oblasti kultúrnej,športovej a materiálno technickej

- modernizovať fond učebných pomôcok a didaktickej techniky

Cieľ na školský rok 2016/2017 sa nám podarilo splniť. Väčšiu pozornosť však aj nadalej treba venovať modernizácii výchovno-vzdelávacieho proceesu so zreteľom na využívanie IKT s cieľom implementovať moderné technológie do všetkých vyučovacích predmetov zvlášť cudzieho jazyka. Vo zvýšenej miere uplatňovať nové metódy , formy a prostriedky vo výchove zdravého životného štýlu a pozornosť sústrediť na rozvoj čitateľských zručností s cieľom zvýšiť čitateľskú gramotnosť na primárnom stupni vzdelávania.

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: riadiaca oblasť, pracovná oblasť, oblasť hodnotenia, oblasť spolupráce so školskými a inými inštitúciami, oblasť osobnostného rozvoja, ekonomická oblasť, materiálno-technická oblasť.

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: zvýšiť záujem u žiakov o literatúru primeranú veku, v súvislosti s tým podporovať u žiakov čítanie s porozumením. Väčšiu pozornosť je potrebné venovať prevencii nesprávnych návykov v oblasti životného štýlu, v oblasti pracovného prostredia.

Návrh opatrení: Sústavnú pozornosť je potrebné venovať výchove a vzdelávaniu žiakov mladšieho školského veku, zvlášť s dôrazom na osvojenie si správnych návykov, odborných zručností a špecifických vedomostí, ktoré sú potrebné na zvládnutie cieľov v primárnej edukácii.

Ďalej je potrebné pokračovať s vyučovaním cudzieho jazyka v súlade s platnou legislatívou v oblasti školstva.

Využívať dostupnú didaktickú a výpočtovú techniku s cieľom využiť získané vedomosti a zručnosti pri príprave na vyučovanie a budúci profesijný rast každého jedného žiaka.

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy

Voľnočasové aktivity

Názov záujmového krúžkuPočet detíVedúci
Spievaj, že si spievaj8PaedDr. Martin Halčišák, PhD.
Šikovné ruky17Mgr. Lucia Omastová
Športový I.13Mgr. Stanislav Gladiš
Športový II.19PaedDr. Martin Halčišák, PhD.
Zdravotnícky21Mgr. Terézia Prevužňáková

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom

Spolupráca školy s rodičmi

Spolupráca s rodičmi bola veľmi dobrá, zameraná na pomoc pri realizovaní výchovno-vzdelávacích úloh.

§ 2. ods. 2 d Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách podieľajú

Spolupráca školy a verejnosti

Spolupráca s verejnosťou sa realizuje:

v oblasti športovej - pomoc stolnotenisovému klubu, pomoc futbalovému klubu,

v oblasti kultúrnej - príprava kultúrnych programov pre širokú verejnosť, príprava školského plesu, spolupráca pri kultúrnych podujatiach v obci.

Záver

Vypracoval: PaedDr. Martin Halčišák, PhD.

V Kamenici, 15. októbra 2018

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 15.10.2018

Vyjadrenie rady školy

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Kamenici v súlade so zákonom č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 24 ods. 5 písm. d) berie na vedomie dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky za školský rok 2017/2018.

V Kamenici 15.10.2018

Predseda Rady školy pri ZŠ s MŠ Kamenica: Mgr. Stanislav Gladiš

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Kamenica
    Kamenica 645
  • 051/4573123

Fotogaléria