Navigácia

O škole

Profil školy

Hlavným cieľom našej školy je rozvoj všestrannej osobnosti žiakov s rešpektovaním ich individuálnych zvláštností, smerovanie výchovno-vzdelávacej činnosti k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy, príprava človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu, dosiahnutie zvýšenia gramotnosti v oblasti IKT žiakov v našej škole, zabezpečenie kvalitnej prípravy žiakov v cudzom jazyku (anglickom) so zreteľom na možnosti školy, so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov, formovanie u žiakov tvorivého životného štýlu, vnútornej motivácie, emocionálnej inteligencie, sociálneho cítenia a hodnotovej orientácie, výchova žiakov v duchu humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

Stratégia práce ZŠ s MŠ Kamenica vychádza z dlhodobo kvalitnej práce pedagogických i nepedagogických zamestnancov, z regionálnych podmienok a konkrétnych materiálnych a pracovných podmienok. Zárukou kvalitnej a efektívnej práce sú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci a snaha každého z nich pripraviť žiaka nielen teoreticky v danom predmete ale aj prakticky a morálne do života. Cieľom všetkých zamestnancov školy je vytvoriť príjemné estetické, hygienické a ľudsky teplé prostredie pre každého žiaka.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Kamenica
    Kamenica 645
  • 051/4573123

Fotogaléria